Podmienky ochrany osobných údajov

Zásady spracovávania osobných údajov
______________________________________

obchodnou spoločnosťou
DALI s.r.o.


so sídlom na ul. Šafárikova 430/3, PSČ: 924 01 Galanta, IČO: 31 435 335, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel Sro, vložka č. 133/T (ďalej v texte aj ako „spoločnosť“).

V zmysle platnej a účinnej legislatívy v oblasti ochrany fyzických osôb pri spracovávaní osobných údajov Vám prinášame nasledovné informácie o spracovávaní Vašich osobných údajov našou spoločnosťou.

Dovoľte nám, aby sme Vás týmto informovali a ubezpečili, že naša spoločnosť chráni a riadne sa stará o bezpečnosť Vašich osobných údajov. Ich spracovávanie v každom jednotlivom prípade podlieha tomu najprísnejšiemu zákonnému režimu a prebieha vždy len striktne v súlade s platnou a účinnou legislatívou. Tento dokument obsahuje detailné informácie o tom, aké osobné údaje spracovávame, na aké účely a iné dôležité informácie súvisiace s Vašimi právami v oblasti ochrany osobných údajov.

Vaše osobné údaje štandardne neposkytujeme mimo našej spoločnosti. Vaše osobné údaje poskytujeme mimo našej spoločnosti len v prípade, keď si Vy sami prajete odovzdať Vaše osobné údaje inému prevádzkovateľovi a udelíte nám na túto transakciu Váš výslovný súhlas, ako aj v prípade, keď nám to ukladajú právne predpisy alebo v prípade, že môžeme konať uvedeným spôsobom na základe nášho oprávneného záujmu.

Vážení zákazníci a klienti,

prosíme Vás, aby ste si dôkladne prečítali nasledujúce informácie o spracovávaní Vašich osobných údajov našou spoločnosťou. V prípade akýchkoľvek otázok z Vašej strany alebo akýchkoľvek nejasností nás neváhajte kontaktovať prostredníctvom nižšie uvedených kontaktných adries. Radi Vám všetko vysvetlíme a objasníme.


Prevádzkovateľ osobných údajov

Prevádzkovateľom osobných údajov je v zmysle platnej a účinnej legislatívy v oblasti ochrany osobných údajov spoločnosť, ktorej sú poskytované osobné údaje dotknutých osôb a ktorá určuje účel a prostriedky spracovávania osobných údajov vo vlastnom mene.

Prevádzkovateľom Vašich osobných údajov je obchodná spoločnosť:

DALI s.r.o., so sídlom na ul. Šafárikova 430/3, PSČ: 924 01 Galanta, IČO: 31 435 335, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel Sro, vložka č. 133/T (ďalej v texte aj ako „prevádzkovateľ“).


Základné pojmy

Základné definície pojmov sú dôležité najmä pre pochopenie problematiky ochrany a spracovávania Vašich osobných údajov a pomôžu Vám lepšie sa zorientovať v terminológii používanej v tomto dokumente.

 • Osobné údaje sú údaje, ktoré sa týkajú identifikovanej fyzickej osoby alebo identifikovateľnej fyzickej osoby, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä však na základe všeobecne použiteľného identifikátora, iného identifikátora, akým je napríklad meno, priezvisko, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, online identifikátor, alebo na základe jednej alebo viacerých charakteristík alebo znakov, ktoré tvoria jej fyzickú identitu, fyziologickú identitu, genetickú identitu, psychickú identitu, mentálnu identitu, ekonomickú identitu, kultúrnu identitu alebo sociálnu identitu.
 • Dotknutá osoba je každá fyzická osoba, ktorej osobné údaje sa spracúvajú.
 • Spracovávanie osobných údajov je spracovateľská operácia alebo súbor spracovateľských operácií s osobnými údajmi alebo so súbormi osobných údajov, najmä získavanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, štruktúrovanie, uchovávanie, zmena, vyhľadávanie, prehliadanie, využívanie, poskytovanie prenosom, šírením alebo iným spôsobom, preskupovanie alebo kombinovanie, obmedzenie, vymazanie, bez ohľadu na to, či sa vykonáva automatizovanými prostriedkami alebo neautomatizovanými prostriedkami.
 • Prevádzkovateľom je každý, kto sám alebo spoločne s inými vymedzí účel a prostriedky spracovávania osobných údajov a spracúva osobné údaje vo vlastnom mene.
 • Sprostredkovateľom je každý, kto spracováva osobné údaje v mene prevádzkovateľa.
 • Zodpovednou osobou je osoba určená prevádzkovateľom alebo sprostredkovateľom, ktorá plní úlohy podľa zákona č. 18/2018 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 • Profilovanie je akákoľvek forma automatizovaného spracovávania osobných údajov spočívajúceho v použití osobných údajov na vyhodnotenie určitých osobných znakov alebo charakteristík týkajúcich sa fyzickej osoby, najmä na analýzu alebo predvídanie znakov alebo charakteristík dotknutej osoby súvisiacich s jej výkonnosťou v práci, majetkovými pomermi, zdravím, osobnými preferenciami, záujmami, spoľahlivosťou, správaním, polohou alebo pohybom.
 • Cookies sú malé textové súbory, ktoré sa ukladajú do počítača alebo mobilného zariadenia (tablet či telefón) pri návšteve internetovej stránky. Súbory sa ukladajú do priečinku vo vašom prehliadači, obsahujú názov webovej stránky, z ktorej pochádzajú, platnosť a nejaký obsah (zväčša čísla a písmená).
 • Pseudonymizácia je spracovávanie osobných údajov spôsobom, že ich nie je možné priradiť ku konkrétnej dotknutej osobe bez použitia dodatočných informácií, ak sa takéto dodatočné informácie uchovávajú oddelene a vzťahujú sa na ne technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie toho, aby osobné údaje nebolo možné priradiť identifikovanej fyzickej osobe alebo identifikovateľnej fyzickej osobe.
 • Log je záznam o priebehu činnosti používateľa v automatizovanom informačnom systéme.
 • Účel spracovávania osobných údajov je dôvod, na základe ktorého spracovávame Vaše osobné údaje.
 • Oprávnený záujem je záujem prevádzkovateľa alebo iného subjektu, pre ktorý sú spracovávané osobné údaje. Oprávnený záujem prevažuje nad záujmom dotknutej osoby.
 • Príjemca je každý, komu sa osobné údaje poskytnú bez ohľadu na to, či je treťou stranou. Za príjemcu sa nepovažuje orgán verejnej moci, ktorý spracováva osobné údaje na základe osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, v súlade s pravidlami ochrany osobných údajov vzťahujúcimi sa na daný účel spracovávania osobných údajov.
 • Treťou krajinou je krajina, ktorá nie je členským štátom EÚ.
 • Medzinárodnou organizáciou je organizácia a jej podriadené subjekty, ktoré sa riadia medzinárodným právom verejným, alebo akýkoľvek iný subjekt, ktorý bol zriadený dohodou medzi dvoma alebo viacerými krajinami alebo na základe takejto dohody.

Kategórie spracovávaných osobných údajov

V našej spoločnosti spracovávame len také osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné pre riadne poskytovanie služieb našim klientom a zákazníkom. Spracované osobné údaje starostlivo chránime pri ich spracovávaní dodržiavame všetky zákonom ustanovené povinnosti a postupy. S cieľom skvalitnenia poskytovaných služieb zhromažďujeme a archivujeme len osobné údaje o svojich klientoch zákazníkoch, ako aj potenciálnych klientoch a zákazníkoch, ktorí nám udelili svoj výslovný súhlas oslovovať ich s ponukou našich produktov a služieb.

Spracovávame najmä nižšie uvedené kategórie osobných údajov:

 • Identifikačné údaje: Osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné na účely uzatvorenia zmlúv. Sú to najmä nasledovné osobné údaje:
  - meno a priezvisko fyzickej osoby, dátum narodenia, číslo bankového účtu a príslušného peňažného ústavu, ktorého prostredníctvom uskutočňuje úhradu za produkt dodávateľa,
  - obchodné meno organizácie, meno a priezvisko štatutárneho orgánu, prípadne inej kontaktnej osoby, pracovné zaradenie, sídlo organizácie, identifikačné číslo spoločnosti, pod ktorým je zapísaná v obchodnom alebo inom registri (IČO), daňové identifikačné (DIČ), ak bolo pridelené, číslo bankového účtu a príslušného peňažného ústavu, ktorého prostredníctvom uskutočňuje úhradu za produkt dodávateľa, prípadne iné nevyhnutné firemné údaje.
 • Údaje o nákupoch: tieto zahŕňajú najmä podrobnosti o príslušnom nákupe a spracovaní objednávky, ako je číslo objednávky, suma potrebná k úhrade, údaje o poskytnutých zľavách, spôsobe dopravy, počte položiek v košíku, číslach výrobkov a ďalšie.
 • Kontaktné údaje: Kontaktné údaje vrátane telefónnych čísiel a e-mailových adries.
 • Poskytované služby: Osobné údaje, ktoré obsahujú informácie o tom, aké služby Vám poskytujeme.
 • Transakčné údaje: Osobné údaje súvisiace s platobnými transakciami za poskytované služby.
 • Preferenčné údaje: Tieto údaje zahŕňajú najmä informácie o Vami preferovaných nákupoch, objednávkach, Vašom záujme o produkty a spätnú väzbu, ktorú ste nám dobrovoľne poskytli.
 • Agregované údaje: Spracovávame aj štatistické a demografické údaje. Agregované údaje môžu byť odvodené od Vašich osobných údajov. Tieto údaje však nie sú považované za osobné údaje v zmysle platnej a účinnej legislatívy, pretože na ich základe Vás nemožno riadne identifikovať. Agregované údaje nám pomáhajú napríklad určiť percento užívateľov, ktorí využívajú určitú funkciu na našej webovej stránke.

Účel spracovávania osobných údajov

Vaše osobné údaje vždy spracovávame na základe niektorého z nasledovných dvoch právnych základov:

 1. Osobné údaje, na spracovanie ktorých nepotrebujeme Váš súhlas.
 2. Osobné údaje, na spracovanie ktorých potrebujeme Váš súhlas.

Spracovávanie osobných údajov na základe zmluvy:

Vaše osobné údaje spracovávame za účelom uzatvorenia zmlúv, pri ktorých Vy vystupujete v pozícii objednávateľa poskytovaných tovarov a služieb a naša spoločnosť v pozícii dodávateľa. Spracovávanie osobných údajov je v týchto prípadoch realizované v rozsahu potrebnom na uzatvorenie a riadne plnenie príslušných zmlúv a z nich vyplývajúcich práv a povinností. Poskytovanie Vašich osobných údajov na predmetný účel je v každom jednotlivom prípade dobrovoľné, bez týchto údajov však nie je možné pristúpiť k uzatvoreniu príslušných zmlúv a riadnemu plneniu vzájomných záväzkov.

Spracovávanie osobných údajov na základe oprávnených záujmov:

Vaše osobné údaje spracovávame aj na základe oprávnených záujmov našej spoločnosti (oprávnené účely). Oprávneným záujmom našej spoločnosti je informovať Vás o nových službách, ktoré poskytujeme a ich neustále skvalitňovanie pre Vás. Ďalším naším oprávneným záujmom je spracovávanie Vašich osobných údajov za účelom uplatnenia prípadných právnych nárokov z našej strany.

Spracovávanie osobných údajov na štatistické účely:

V rámci skvalitňovania poskytovaných služieb spracúvame Vaše osobné údaje aj po ukončení našej vzájomnej spolupráce, a to na štatistické účely. Tieto osobné údaje však štandardne spracovávame v tzv. anonymizovanej podobe.

Spracovávanie osobných údajov na marketingové účely:

Vaše osobné údaje spracovávame aj na marketingové účely. Pri spracovávaní Vašich osobných údajov na marketingové účely, v každom jednotlivom prípade od Vás žiadame udelenie Vášho výslovného súhlasu so spracovávaním Vašich osobných údajov za týmto účelom.
 

Účel spracovania Kategórie spracovávaných údajov Právny základ spracovania
Zriadenie používateľského účtu pre nového zákazníka - identifikačné údaje
- kontaktné údaje
- nevyhnutnosť pre plnenie zmluvy
Spracovanie a doručenie Vašej objednávky (vrátane aktualizácií o stave objednávky, spracovanie platieb a prevencia podvodného konania) - identifikačné údaje
- kontaktné údaje
- finančné údaje
- technické údaje
- nevyhnutnosť pre plnenie zmluvy
Komunikácia s Vami (vrátane zasielania akýchkoľvek informácií, ktoré si od nás vyžiadate) - identifikačné údaje
- kontaktné údaje
- nevyhnutnosť pre plnenie zmluvy
- oprávnený záujem
Správa a zlepšovanie našej obchodnej činnosti a našich webových stránok (napr. riešenie vzniknutých problémov) - identifikačné údaje
- kontaktné údaje
- finančné údaje
- technické údaje
- údaje o tom, ako využívate naše webové stránky
- oprávnený záujem (na rozvíjanie našej podnikateľskej činnosti, správneho nastavenia organizačných a IT opatrení )
Zasielanie pripomenutí o nedokončených činnostiach na našich webových stránkach (napr. o nedokončenej objednávke alebo veciach odložených v košíku) - identifikačné
- kontaktné
- údaje o tom, ako využívate naše webové stránky
- oprávnený záujem (na zvyšovanie spokojnosti našich zákazníkov)
- marketingové účely


Súhlas so spracovaním osobných údajov

Takýto súhlas so spracovaním osobných údajov musí byť vždy dobrovoľný. V zmysle zákona musí byť takýto súhlas poskytnutý vážne a slobodne, konkrétny, informovaný a vo forme vyhlásenia alebo jednoznačného úkonu, ktorým Vy ako dotknutá osoba vyjadrujete súhlas so spracovávaním Vašich osobných údajov na vybraný účel alebo viaceré vybrané účely.

Udelený súhlas môžete kedykoľvek odvolať, a to aj len čiastočne na adrese spoločnosti:

DALI s.r.o., so sídlom na ul. Šafárikova 430/3, PSČ: 924 01 Galanta, IČO: 31 435 335, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel Sro, vložka č. 133/T, alebo na e-mailovej adrese: dali@dalisport.sk

Odvolanie súhlasu so spracovaním osobných údajov na marketingové a iné účely musí obsahovať nasledovné informácie:

 • identifikáciu osoby, ktorá odvoláva súhlas s uvedením jej mena, priezviska, ako aj e-mailového kontaktu,
 • jasné a zrozumiteľné vyhlásenie o tom, že si v budúcnosti viac neželáte ďalšie spracovávanie Vašich osobných údajov na marketingové alebo iné účely,
 • súhlas môžete odvolať celkovo alebo môžete špecifikovať konkrétne účely, na ktoré sa odvolanie vzťahuje.

Odvolanie súhlasu je potrebné urobiť písomne na vyššie uvedených adresách.


Používanie cookies

Radi by sme Vás touto cestou informovali, že za účelom skvalitnenia našich služieb používame aj tzv. súbory Cookies. Sú to malé textové súbory, ktoré sa zapisujú do Vášho počítača alebo iného mobilného zariadenia pri každej Vašej návšteve našej webovej stránky. Súbory cookies neumožňujú identifikáciu užívateľa našej webovej stránky, ale slúžia nám za účelom ukladania informácií o Vašom správaní na našej webovej stránke.

Ich hlavná úloha spočíva v tom, že našej webovej stránke umožňujú zapamätať si informácie o Vašej návšteve na našej stránke. Pri každej ďalšej návšteve Vám následne dokážeme ponúknuť obsah, ktorý Vás najviac oslovuje. Cookies zároveň zabezpečia, aby sa Vám zbytočne nezobrazovala už raz videná reklama (v prípade, keby sme mali na stránke umiestnenú nejakú reklamu). Váš čas šetríme aj tým, že údaje vo registračných, informačných a kontaktných formulároch sa vypĺňajú rýchlejšie, ak ste ich vypĺňali už počas Vašich predchádzajúcich návštev. Cookies tak používame najmä preto, že zlepšujú funkčnosť nášho webu a Vašu užívateľskú skúsenosť.

Právny základ spracúvania osobných údajov

Aj v tomto prípade potrebujeme právny základ pre spracúvanie Vašich osobných údajov. Ak by sme pri zaznamenávaní údajov dokázali pomocou evidovaných osobných údajov identifikovať osobu navštevujúcu náš web, jednalo by sa už o spracúvanie osobných údajov v zmysle platnej a účinnej legislatívy. Pre takéto spracúvanie už musíme mať právny základ, ktorým môže byť aj v tomto prípade Váš výslovne udelený súhlas ako dotknutej osoby alebo náš oprávnený záujem ako prevádzkovateľa. Naším oprávneným záujmom je v tomto prípade sledovanie Vami vykonávaných aktivít na našej webovej stránke, ich následná analýza a vyhodnocovanie s cieľom ponúknuť Vám čo najlepšie nastavenie služieb a podpory pri Vašich aktivitách na našom webe.


Druhy cookies

Cookies prvých strán

Tieto cookies vytvára a využíva prevádzkovateľ stránky, ktorú ste navštívili.

Cookies tretích strán

Tieto cookies sú vytvárané inými spoločnosťami, ktorých služby využíva prevádzkovateľ webových stránok. Niektoré naše stránky však môžu obsahovať aj obsah z iných webových stránok ako Youtube, Facebook a iné podobné, ktoré môžu vytvárať vlastné cookies ukladané Vaším prehliadačom. Cookies tretích strán vytvárajú a využívajú aj poskytovatelia služieb ako Gemius SA, Google Analytics, Google AdSense, Facebook, Strossle a ďalšie. Niektoré tieto služby sú integrované aj do našich stránok, pretože ich považujeme za užitočné a plne bezpečné.

Pravidlá používania cookies spoločnosťou Google, Inc.
Pravidlá používania cookies spoločnosťou Facebook, Inc.

Session cookies

Tieto cookies sú ukladané Vaším prehliadačom, avšak len počas Vašej návštevy na našej webovej stránke. Po uzavretí Vášho internetového prehliadača sú z Vášho počítača alebo mobilného zariadenia okamžite vymazané.

Perzistentné cookies

Tieto cookies ostávajú uložené vo Vami používanom zariadení aj po zatvorení Vášho internetového prehliadača. Takéto cookies používame preto, lebo nám pomáhajú zapamätať si Vaše preferenčné nastavenia. Tieto Vám následne dokážeme ponúknuť aj pri vašej ďalšej návšteve a tým Vám ušetriť čas pri vyhľadávaní požadovaných informácií.

Nevyhnutné cookies

Tieto cookies nám slúžia nám na bezpečné a optimálne zobrazovanie našej webovej stránky. Tieto cookies však nezhromažďujú žiadne informácie o Vás a Vašich osobných údajoch, ktoré by bolo možné využiť na akékoľvek marketingové účely a ani si neukladajú do svojej pamäte miesta, na ktorých ste sa na internete pohybovali.

Prevádzkové cookie

Tieto cookies nám slúžia na analýzu správania návštevníkov na našej webovej stránke, čo využívame pri zlepšovaní jej funkčnosti a dizajnu.

Funkčné cookies

Tieto súbory nám slúžia na zapamätanie si Vašich nastavení s cieľom zabezpečenia maximálneho možného komfortu pri Vašej ďalšej návšteve.

Reklamné cookies

Pomocou reklamných súborov cookies Vám zobrazujeme cielenú reklamu na základe Vášho správania na našom webe. Tieto súbory cookies však neidentifikujú konkrétnu osobu, len zvolené preferencie anonymného počítača. Vďaka nim sa vám napríklad nebude zbytočne často zobrazovať reklama z oblasti, o ktorú nemáte záujem.

Ako môžete nastavenia cookies zmeniť?

Väčšina internetových prehliadačov Vám umožňuje jednoduché vymazanie súborov cookies z Vami používaného počítača alebo iného technologického mobilného zariadenia, zablokovať všetky cookies (alebo len cookies tretích strán). Každá Vás zároveň vopred upozorňuje na to, ako je cookie uložený na Vašom zariadení. Postup nastavenia blokovania súborov cookie závisí od konkrétneho prehliadača, ktorý používate. Pokyny získate pomocou „pomocníka“ alebo príslušnej ponuky vo webovom prehľadávači, ktorý používate. Dovoľte nám, aby sme Vás informovali, že v našej spoločnosti plne rešpektujeme, pokiaľ si prednastavené nastavenie cookies zmeníte. Je však pritom potrebné myslieť na to, že vypnutie niektorých cookies môže mať dopad na funkčnosť našich webových stránok.

Archivácia osobných údajov

V našej spoločnosti štandardne uchovávame Vaše osobné údaje po dobu trvania vzájomne uzatvorenej zmluvy, a to v takom rozsahu, aby sme Vám boli schopní riadne poskytovať dohodnuté služby a riadne si plniť vyplývajúce vzájomné zmluvné záväzky. Po ukončení príslušného zmluvného vzťahu a splneniu všetkých zmluvných záväzkov uchovávame Vaše osobné údaje po nevyhnutný čas, ktorý predstavuje 5 rokov.

Ak ste uzatvorili zmluvný vzťah s našou spoločnosťou a udelili ste nám súhlas na spracovanie osobných údajov na marketingové účely, tento súhlas považujeme za platný počas celého trvania nášho existujúceho zmluvného vzťahu, respektíve do času, kým ho Vy sami neodvoláte a následne ešte päť rokov po ukončení príslušného zmluvného vzťahu.

Ak ste neuzatvorili zmluvný vzťah s našou spoločnosťou a udelili ste nám súhlas na spracovanie osobných údajov na marketingové účely, tento súhlas považujeme za platný po dobu piatich rokov od jeho udelenia alebo do času, kým ho neodvoláte.

Všetky Vaše osobné údaje, ktoré sme získali, vždy uchovávame len v nevyhnutnom rozsahu na splnenie konkrétneho účelu.


Zdroje získavania osobných údajov

Vaše osobné údaje získavame najmä z nasledovných zdrojov:

 • dobrovoľne a priamo od Vás pri uzatváraní konkrétnej zmluvy a v nevyhnutných prípadoch aj počas jej trvania,
 • dobrovoľne od Vás pri vypĺňaní formulára alebo s nami komunikujete telefonicky, prostredníctvom poštovej služby alebo elektronickým spôsobom,
 • dobrovoľne od Vás, ak na našej webovej stránke vytvoríte účet alebo nakúpite na našej webovej stránke,
 • Vaším dobrovoľným udelením súhlasu so spracovaním Vašich osobných údajov na marketingové účely,
 • niektoré údaje od Vás získavame automaticky. Ide najmä o technické údaje o Vašom elektronickom zariadení, údaje o tom, akým spôsobom využívate našu webovú stránku, údaje o tom, keď napríklad neukončíte niektorú z činností na stránke ako ponechanie tovaru v nákupnom košíku alebo v prípade, ak nedokončíte Vašu objednávku. Všetky tieto údaje získavame pomocou súborov cookies, serverových logov a ďalších podobných technológií.
 • od iných subjektov, ktorým ste Vy sami udelili súhlas so spracovaním osobných údajov za zachovania príslušných zákonných postupov.

Osoby s prístupom k osobným údajom

Vaše osobné údaje zdieľame najmä s prepravnými spoločnosťami a inými subjektmi, ktoré nám poskytujú svoje služby. K Vašim osobným údajom tak majú prístup len prevádzkovateľ a sprostredkovatelia, a to na základe uzatvorených písomných zmlúv medzi týmito zmluvnými stranami, ako aj naši zamestnanci (ďalej aj ako „oprávnené subjekty“). Všetky oprávnené subjekty riadne chránia a starajú sa o bezpečnosť Vašich osobných údajov a pri ich spracúvaní vždy postupujú podľa pokynov udelených prevádzkovateľom a v súlade s platnou a účinnou legislatívou. Každý z týchto subjektov zachováva pri spracúvaní Vašich osobných údajov povinnosť mlčanlivosti. Na základe zákona môžeme v určitých situáciách poskytnúť Vaše osobné údaje tretím osobám, napríklad orgánom činným v trestnom konaní.


Profilovanie / automatizované spracovávanie osobných údajov

Radi by sme Vás touto cestou informovali o tom, že za účelom neustáleho skvalitňovania služieb v našej spoločnosti používame aj tzv. profilovanie alebo automatické spracovávanie Vašich osobných údajov v zmysle zákona o ochrane osobných údajov. Takto získané osobné údaje však vždy spracovávame len v pseudonymizovamej podobe.


Práva dotknutých osôb pri spracovávaní osobných údajov

Ochrana Vašich osobných údajov pred akýmkoľvek ich zneužitím je najvyššou prioritou našej spoločnosti a naším bežným štandardom. Platné a účinné pravidlá ochrany osobných údajov prinášajú aj nové a rozšírené práva pre dotknuté osoby. Radi by sme Vás týmto informovali, že v súvislosti s ochranou Vašich osobných údajov máte v zmysle platnej a účinnej legislatívy nasledovné práva:

 • právo na informácie o tom, či sú Vaše osobné údaje spracovávané alebo nie,
 • právo na prístup k informáciám o vybraných účeloch spracovávania osobných údajov,
 • právo na prístup k informáciám o zvolených kategóriách spracovávaných osobných údajov,
 • právo na informácie o dobe uchovávania spracovávaných osobných údajov,
 • právo byť poučený o Vašich právach,
 • právo podať sťažnosť na Úrad pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky,
 • právo na informácie o zdrojoch získavania osobných údajov,
 • právo na informácie o tom, či v našej spoločnosti dochádza k tzv. profilovaniu,
 • právo na informácie a záruky pri prenose osobných údajov do tretích krajín alebo medzinárodných organizácií,
 • právo na poskytovanie vyhotovených kópií spracovávaných údajov,
 • právo na opravu nepresných a neúplných osobných údajov,
 • právo na výmaz (tzv. právo byť zabudnutý). Toto právo Vám na základe zákona umožňuje požiadať o vymazanie Vašich osobných údajov. Každá takáto žiadosť je posudzovaná individuálne a s ohľadom na splnenie všetkých zákonných podmienok. V každom jednotlivom prípade zároveň posudzujeme jej súlad s oprávnenými záujmami spoločnosti,
 • právo na obmedzenie spracovávania osobných údajov na tie najnutnejšie zákonné dôvody,
 • právo na prenosnosť osobných údajov v zodpovedajúcom formáte, a to v prípade, že nám v tom nebránia žiadne zákonné dôvody alebo iné neprimerané prekážky,
 • právo namietať automatizované a individuálne rozhodovanie,
 • právo podať sťažnosť alebo podnet na Úrad pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom na ul. Hraničná 12, PSČ: 820 07, Bratislava, telefón: +421/3231 3220 alebo na priloženom internetovom linku: https://dataprotection.gov.sk/uoou/, ktorý plní úlohu dozorného orgánu v oblasti ochrany osobných údajov.

Vaše práva v súvislosti s ochranou Vašich osobných údajov môžete uplatniť na nasledovnej e-mailovej adrese: dali@dalisport.sk alebo písomným zaslaním na sídlo spoločnosti: DALI s.r.o., so sídlom na ul. Šafárikova 430/3, PSČ: 924 01 Galanta


Lehota na vybavenie a poplatky

Všetky Vaše oznámenia, dopyty, podnety a sťažnosti (ďalej v texte aj ako „podnety“) preveríme bezplatne. V prípade, kedy by sa tieto podnety ukázali ako neodôvodnené, neprimerané alebo by sa pravidelne či nepravidelne opakovali, si spoločnosť týmto vyhradzuje právo na účtovanie poplatku zodpovedajúcemu náročnosti príslušného administratívneho a spracovateľského úkonu. Vašimi podmetmi sa budeme zaoberať vždy v čo najkratšom čase a odpovede Vám poskytneme najneskôr v lehote jedného mesiaca (1) odo dňa doručenia Vášho podnetu. V prípade náročnejších operácií sa môže táto lehota predĺžiť na dva mesiace. O nutnosti predĺžiť lehotu Vás budeme vždy informovať.

Právne predpisy upravujúce oblasť ochrany osobných údajov:

 • Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovávaní osobných údajov a voľnom pohybu týchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov),
 • Charta základných práv Európskej únie,
 • Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • Ústava Slovenskej republiky,

Tento dokument bol vyhotovený ku dňu 24.mája 2018 a bude pravidelne aktualizovaný v závislosti na zmene príslušných okolností, platnej a účinnej legislatívy.

Ing. Ivan Karkuš
konateľ spoločnosti